Të lutesh me zjarr

Autor: Mark D. Partin
Të kërkosh praninë e Tij përmes pasazheve të Shkrimit mbi rizgjimin shpirtëror

Përktheu: Leonard Doka
Redaktoi: Arlind Veshti dhe Bestar Flamuraj

Botimi në Shqip, Tiranë 2015 dhe ribotuar Tiranë 2016
Botues: Instituti Biblik i Shqipërisë

$3.00

Compare

Share this product

Description

Të lutesh me Zjarr konsideron 21 parime që rrjedhin prej pasazheve mbi rizgjimin në Shkrimin e Shenjtë, dhe të nxit të shqyrtosh jetën tënde në dritën e çdo parimi. Historitë e përvojave biblike dhe bashkëkohore të rizgjimit do të ta rrisin dëshirën për të marrë edhe më shumë nga Perëndia.          Të lutesh me Zjarr siguron lutje të bazuara në Bibël që janë marrë nga pasazhe që do të të ndihmojnë për të kërkuar me pasion Perëndinë për rizgjimin që e dëshiron fort.

Një rizgjim ndodh kur Perëndia i gjithëpushtetshëm derdh praninë e Tij mbi njerëzit e vet. Ai u jep bindje, shenjtëri, pastrim, ripërtëritje dhe fuqi njerëzve të Tij në mënyrë që t’i përdorë ata. Në momentin kur Perëndia hukat frymën e Tij në një person ose në një Kishë dhe jep një vetëdije dhe vajosje të re të pranisë dhe Frymës së Tij të Shenjtë, ndodh një rizgjim. Del Fehsenfeld Jr. në librin e tij “Ndezur nga flakët e Lavdisë së Tij” e shpjegon rizgjimin në këtë mënyrë:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Të lutesh me zjarr”

Your email address will not be published. Required fields are marked *